Make your own free website on Tripod.com

Home

Best Name Books | Ethnic & Religious Name Books | Girl Names | Boy Names
The Baby Name Wizard
Four Radiant Red Flames ( Luis )

The Baby Name Wizard's Spell Recommends the Name...

LUIS
 
The Wizard thinks you may like one of these middle names:
 
Luis Kyle
Luis Jack
Luis Juan
Luis Cruz
Luis James
Luis Sean
 
Luis Angel
Luis Jose
Luis Carlos
Luis Jesus
Luis Eric
Luis Brian
 
Luis Alejandro
Luis Antonio
Luis Xavier
Luis Eduardo
Luis Gabriel
Luis Isaiah
 

Copyright 2002 The Baby Name Wizard